Polski Language

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Krosna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Visit Krosno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Banasiak, um@um.krosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134743001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy Lwowskiej 28A

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Urzędu dostępne jest wejście od ul. Lwowskiej. Osoby z problemami motorycznymi, osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z pochylni. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony południowej budynku, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Obywatela, Kancelaria Ogólna oraz Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody oznakowane taśmą kontrastową oraz zaznaczone polami uwagi. W budynku nie ma windy.
 3. Opis dostosowań
  • pochylnia,
  • tablice wizualno-dotykowe (ścienne) informujące o rozkładzie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach,
  • pętla indukcyjna stała w Sali obsługi dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON, pętla indukcyjna przenośna,
  • lupa elektroniczna,
  • oznakowanie newralgicznych pomieszczeń w języku brajla,
  • toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach, w toalecie system przywoływania pomocy.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Mieszkańcy mogą wchodzić do budynku Urzędu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, do poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Link do strony: https://tlumacz.migam.org/urząd-miasta-krosna


Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy S. Staszica 2

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Urzędu dostępne są dwa wejścia do budynku: wejście od ul. Staszica oraz wejście od strony Placu Konstytucji 3-go Maja. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest winda z wejściem z podwórza od strony ul. Staszica.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Z każdego wejścia na wyższe kondygnacje prowadzą schody oznakowane taśmą kontrastową oraz zaznaczone polami uwagi. W budynku jest winda.
 3. Opis dostosowań
  • domofon,
  • tablice wizualno-dotykowe (ścienne) informujące o rozkładzie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach,
  • pętle indukcyjne,
  • lupa elektroniczna,
  • oznakowanie newralgicznych pomieszczeń w języku brajla,
  • toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach, w toalecie system przywoływania pomocy.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Mieszkańcy mogą wchodzić do budynku Urzędu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, do poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Link do strony: https://tlumacz.migam.org/urząd-miasta-krosna


Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy Prochownia 4

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Urzędu dostępne jest jedno wejście do budynku. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne od strony parkingu. Budynek nie jest przystosowany dla osób z problemami motorycznymi, osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach a także osób z wózkami dziecięcymi.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszej kondygnacji budynku, do wejścia prowadzą schody zewnętrzne a na właściwą kondygnacje dodatkowo prowadzi kilka schodów wewnętrznych oznakowanych taśmą kontrastową oraz zaznaczonych polami uwagi. W budynku nie ma windy.
 3. Opis dostosowań
  • domofon,
  • tablica wizualno-dotykowa (ścienna) informująca o rozkładzie pomieszczeń na danej kondygnacji,
  • pętla indukcyjna,
  • lupa elektroniczna,
  • oznakowanie newralgicznych pomieszczeń w języku brajla,
  • toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach, w toalecie system przywoływania pomocy.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem wydzielone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Mieszkańcy mogą wchodzić do budynku Urzędu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, do poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Link do strony: https://tlumacz.migam.org/urząd-miasta-krosna


Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy Bieszczadzkiej 5

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Urzędu dostępne jest wejście od strony głównego parkingu. Osoby z problemami motorycznymi, osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z pochylni znajdującej się od strony wschodniej wejścia głównego.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Siedziba Urzędu znajduje się na drugim piętrze budynku. Z parteru na wyższe kondygnacje budynku wjeżdżają dwie windy osobowe. Dla klientów dostępna jest również klatka schodowa znajdująca się na wprost wejścia głównego.
 3. Opis dostosowań
  • pochylnia,
  • brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingach przed budynkiem wydzielone są po dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Mieszkańcy mogą wchodzić do budynku Urzędu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, do poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Link do strony: https://tlumacz.migam.org/urząd-miasta-krosna


Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy Legionów 8

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Wejście do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie znajduje się od strony ul. Legionów. Z tyłu budynku znajduje się zewnętrzna platforma pionowa, z której mogą skorzystać osoby z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszające się na wózkach. Przy platformie znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika, który obsługuje podnośnik.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Pomieszczenia biurowe usytuowane są na tzw. wysokim parterze budynku oraz na pierwszym piętrze budynku, do których prowadzą schody. W budynku nie ma windy wewnętrznej. Szerokość drzwi wejściowych oraz korytarzy jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Opis dostosowań
  • platforma pionowa z systemem przywoływania,
  • toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przy budynku znajdują się dwa wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Wnioskodawcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, do poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Link do strony: https://tlumacz.migam.org/urząd-miasta-krosna


Urząd Miasta Krosna, budynek przy ulicy Grodzkiej 10

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Wejście zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnościami ograniczającymi swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Pomieszczenia biurowe usytuowane na parterze budynku, możliwe swobodne przemieszczanie się.
 3. Opis dostosowań
  • tablica z nadrukiem w języku brajla informująca o siedzibie Urzędu na drzwiach wejściowych,
  • pętla indukcyjna,
  • lupa elektroniczna,
  • oznakowanie pomieszczeń w języku brajla,
  • toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Mieszkańcy mogą wchodzić do budynku Urzędu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Tłumacz Polskiego Języka Migowego jest dostępny online, do poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Link do strony: https://tlumacz.migam.org/urząd-miasta-krosna